درخواست نماینده مردم شرق کرمان از دولت برای کاهش تعرفه های برق

۹۶/۰۳/۳۰ شماره 162 ۱۶۲

۱۶۲

۱۸
شماره 162 ۱۶۲
طلوع بم شماره ۱۶۲ ۹۶/۰۳/۳۰