درگیری مسلحانه با اشرار قبل از ورود به کرمان

۹۵/۰۷/۱۵ شماره 740 ۷۴۰
شماره 740 ۷۴۰
پیام ما شماره ۷۴۰ ۹۵/۰۷/۱۵