دریابان شمخانی: اقدامات استاندار کرمان قابل تقدیر است

۹۴/۰۹/۰۷ شماره 2223 ۲۲۲۳
شماره 2223 ۲۲۲۳
کرمان امروز شماره ۲۲۲۳ ۹۴/۰۹/۰۷۱


۶۸

5,000 ریال – خرید این شماره