دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کارتخوان ها صحت ندارد

۹۶/۰۴/۱۸ شماره 2233 ۲۲۳۳
شماره 2233 ۲۲۳۳
ندای وحدت شماره ۲۲۳۳ ۹۶/۰۴/۱۸