در آینده شاهد توسعه همگون سیرجان خواهیم بود

۹۴/۱۰/۱۰ شماره 529 ۵۲۹

۵۲۹

۳۳
شماره 529 ۵۲۹
پیام ما شماره ۵۲۹ ۹۴/۱۰/۱۰