در تدوین سند اشتغال جوانان به حوزه ی ورزش توجه نشده است

۹۴/۱۱/۰۷ شماره 431 ۴۳۱
شماره 431 ۴۳۱
کرمان ورزشی شماره ۴۳۱ ۹۴/۱۱/۰۷