در جلسه بررسی سند اب کرمان عنوان شد آرسنیک آب کرمان کمتر از حد مجاز است

۹۵/۰۴/۰۸ شماره 660 ۶۶۰
شماره 660 ۶۶۰
پیام ما شماره ۶۶۰ ۹۵/۰۴/۰۸