در حاشیه توقف سالانه عکاسی

۹۵/۰۴/۲۹ شماره 44 ۴۴
شماره 44 ۴۴
فردای کرمان شماره ۴۴ ۹۵/۰۴/۲۹