در حاشیه دو رتبه ی برتر استاندار:آقای استاندار هنوز کارها بر زمین مانده مبادا…

۹۶/۰۷/۱۵ شماره 193 ۱۹۳

۱۹۳

۱۷
شماره 193 ۱۹۳
هفتواد شماره ۱۹۳ ۹۶/۰۷/۱۵