در حسرت زیبایی و زوال ماهان

۹۶/۰۸/۱۳ شماره 595 ۵۹۵
شماره 595 ۵۹۵
استقامت شماره ۵۹۵ ۹۶/۰۸/۱۳