در سایه اختلاف هیچکس برنده نیست

۹۴/۰۸/۰۵ شماره 478 ۴۷۸

۴۷۸

۸۰
شماره 478 ۴۷۸
پیام ما شماره ۴۷۸ ۹۴/۰۸/۰۵