در سفر روحانی به کرمان مصوبات احمدی نژادی نداریم

۹۵/۰۲/۱۸ شماره 618 ۶۱۸

۶۱۸

۵۴
شماره 618 ۶۱۸
پیام ما شماره ۶۱۸ ۹۵/۰۲/۱۸