در شرکت برق شمال استان شرایط لازم برای سرمایه گذاری هیات انگلیسی در کرمان بررسی شد

۹۴/۱۱/۰۵ شماره 550 ۵۵۰
شماره 550 ۵۵۰
پیام ما شماره ۵۵۰ ۹۴/۱۱/۰۵