در شماره ۲۸۷۵ بخوانید: آیا رزم‌حسینی وزیر می شود؟

۹۷/۰۷/۱۸ شماره 2875 ۲۸۷۵
شماره 2875 ۲۸۷۵
کرمان امروز شماره ۲۸۷۵ ۹۷/۰۷/۱۸