در صورت مقابله نکردن با گرم تر شدن زمین تا 30 سال دیگر کرمان جهنم می شود

۹۵/۰۲/۲۸ شماره 627 ۶۲۷

۶۲۷

۳۴
شماره 627 ۶۲۷
پیام ما شماره ۶۲۷ ۹۵/۰۲/۲۸