در قانون اساسی نظارت بر رهبری نداریم

۹۴/۰۹/۲۴ شماره 516 ۵۱۶
شماره 516 ۵۱۶
پیام ما شماره ۵۱۶ ۹۴/۰۹/۲۴