در مراسم اعطای جایزه ی باستانی پاریزی مطرح شد : حافظه فرهنگی و تاریخی تقویت شود

۹۵/۱۰/۰۴ شماره 555 ۵۵۵
شماره 555 ۵۵۵
استقامت شماره ۵۵۵ ۹۵/۱۰/۰۴