در نشست خبری فرماندار ویژه سیرجان مطرح شد : عقب ماندگی سیرجان در زمینه توسعه و عمران شهری

۹۴/۱۱/۱۸ شماره 679 ۶۷۹
شماره 679 ۶۷۹
نگین سیرجان شماره ۶۷۹ ۹۴/۱۱/۱۸