در نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمان بررسی شد : تحقیق مدیریت واحد در کویر

۹۴/۱۰/۲۳ شماره 42 ۴۲
شماره 42 ۴۲
اقتصاد کرمان شماره ۴۲ ۹۴/۱۰/۲۳