در نشست کمیسیون گردشگری اتاق کرمان مطرح شد ؛ پیگیری نشست دادستان با رستوران داران

۹۴/۱۱/۲۵ شماره 312 ۳۱۲
شماره 312 ۳۱۲
همراه کرمان شماره ۳۱۲ ۹۴/۱۱/۲۵