در هر تصادف جاده ای استان به طور متوسط 1/5 نفر کشته می شوند

۹۶/۱۲/۱۴ شماره 2395 ۲۳۹۵
شماره 2395 ۲۳۹۵
ندای وحدت شماره ۲۳۹۵ ۹۶/۱۲/۱۴