در پی پرداخت نکردن حقوق کارگران در معدن پابدانا : اعتصاب سیاه

۹۴/۱۱/۰۸ شماره 4 ۴
شماره 4 ۴
برهان کوهبنان شماره ۴ ۹۴/۱۱/۰۸