در پی کشته شدن سربازان تحصیل کرده پادگان 05 کرمان پروانه فعالعیت تعاونی میهن نور کرمان معلق شد

۹۵/۰۴/۰۶ شماره 659 ۶۵۹

۶۵۹

۶۹
شماره 659 ۶۵۹
پیام ما شماره ۶۵۹ ۹۵/۰۴/۰۶