در پی کشف 5 تن مواد لبنب فاسد انجام شد؛ پلمپ برخی خطوط تولید در کارخانه شیر پگاه

۹۵/۰۳/۲۹ شماره 652 ۶۵۲
شماره 652 ۶۵۲
پیام ما شماره ۶۵۲ ۹۵/۰۳/۲۹