دستور رئیس جمهور برای بررسی یک تخلف مالی بزرگ احتمالی در دولت قبل

۹۴/۱۰/۱۴ شماره 673 ۶۷۳
شماره 673 ۶۷۳
نگین سیرجان شماره ۶۷۳ ۹۴/۱۰/۱۴