دستور فرماندار جهت انجام پروژه های فرهنگی

۹۴/۰۷/۱۵ شماره 659 ۶۵۹
شماره 659 ۶۵۹
نگین سیرجان شماره ۶۵۹ ۹۴/۰۷/۱۵