دستور نعمت زاده برای تعلیق نمایندگی رسمی در ایران

۹۴/۰۹/۲۵ شماره 517 ۵۱۷

۵۱۷

۶۳
شماره 517 ۵۱۷
پیام ما شماره ۵۱۷ ۹۴/۰۹/۲۵