دستگاه قضائی با سرعت و دقت در حال رسیدگی به تخلفات تعاونی های مسکن مهر است

۹۶/۰۲/۲۵ شماره 2196 ۲۱۹۶
شماره 2196 ۲۱۹۶
ندای وحدت شماره ۲۱۹۶ ۹۶/۰۲/۲۵