دستگیری رئیس سابق بانک ملی کرمان هیچ ارتباطی به سپاه ندارد

۹۶/۰۹/۲۹ شماره 2343 ۲۳۴۳
شماره 2343 ۲۳۴۳
ندای وحدت شماره ۲۳۴۳ ۹۶/۰۹/۲۹