دست دادن تاریخی ظریف و اوباما

۹۴/۰۷/۰۸ شماره 457 ۴۵۷

۴۵۷

۸۰
شماره 457 ۴۵۷
پیام ما شماره ۴۵۷ ۹۴/۰۷/۰۸