دعوت از سرمایه گذاری برای تولید برق خورشیدی

۹۶/۰۳/۳۰ شماره 2221 ۲۲۲۱
شماره 2221 ۲۲۲۱
ندای وحدت شماره ۲۲۲۱ ۹۶/۰۳/۳۰