دعوت 13 چهره شاخص کرمانی از مردم برای استقبال ار رئیس جمهور

۹۵/۰۲/۱۹ شماره 2310 ۲۳۱۰
شماره 2310 ۲۳۱۰
کرمان امروز شماره ۲۳۱۰ ۹۵/۰۲/۱۹۱


۴۳