دغدغه آینده مس دلیل بازنگری در طرح های توسعه

۹۴/۰۹/۳۰ شماره 2229 ۲۲۲۹
شماره 2229 ۲۲۲۹
کرمان امروز شماره ۲۲۲۹ ۹۴/۰۹/۳۰۲


۳۴

5,000 ریال – خرید این شماره