دفاع تمام قد آیت الله جعفری از برجام

۹۵/۰۶/۰۶ شماره 707 ۷۰۷
شماره 707 ۷۰۷
پیام ما شماره ۷۰۷ ۹۵/۰۶/۰۶