دفاع جلال پور از مدیریت اقتصاد مقاومتی استاندار کرمان

۹۵/۰۴/۰۱ شماره 42 ۴۲
شماره 42 ۴۲
فردای کرمان شماره ۴۲ ۹۵/۰۴/۰۱