دفاع مقدس نباید وسیله ای برای جریانات سیاسی باشد

۹۴/۰۹/۱۶ شماره 511 ۵۱۱

۵۱۱

۴۷
شماره 511 ۵۱۱
پیام ما شماره ۵۱۱ ۹۴/۰۹/۱۶