دفاع نماینده ولی فقیه در کرمان از تخریب : اگر در ایران احزاب واقعی شکل گرفته بود نگرانی وجود نداشت

۹۴/۱۱/۰۸ شماره 553 ۵۵۳
شماره 553 ۵۵۳
پیام ما شماره ۵۵۳ ۹۴/۱۱/۰۸