دكتر حسين رشيدي بودجه اداره دامپزشكي استان براي مقابله با انفلانزاي پرندگان كافي نيست

۹۵/۱۲/۰۲ شماره 363 ۳۶۳
شماره 363 ۳۶۳
تناوران شماره ۳۶۳ ۹۵/۱۲/۰۲