دكتر حق دوست بستري شدن بيماران كرماني خارج از استان به سه درصد كاهش يافته است

۹۵/۱۲/۰۲ شماره 363 ۳۶۳
شماره 363 ۳۶۳
تناوران شماره ۳۶۳ ۹۵/۱۲/۰۲