دلایل رد سام مجهول است

۹۶/۰۸/۱۳ شماره 595 ۵۹۵
شماره 595 ۵۹۵
استقامت شماره ۵۹۵ ۹۶/۰۸/۱۳