دلیل برکناری مدیر کل سیاسی استانداری

۹۴/۰۸/۰۳ شماره 476 ۴۷۶

۴۷۶

۱۱۵
شماره 476 ۴۷۶
پیام ما شماره ۴۷۶ ۹۴/۰۸/۰۳۶


۱۱۵

PDF