دمای هوا نسبت به سال گذشته 15 درجه افزایش داشته است

۹۵/۰۴/۲۱ شماره 668 ۶۶۸

۶۶۸

۳۷
شماره 668 ۶۶۸
پیام ما شماره ۶۶۸ ۹۵/۰۴/۲۱