دموکراسی بدون حذب معنا و مفهومی ندارد

۹۵/۱۱/۱۹ شماره 41 ۴۱
شماره 41 ۴۱
سیاست روشن شماره ۴۱ ۹۵/۱۱/۱۹