ده درصد طلا فروشان کرمانی به دلیل رکود بازار تعطیل کرده اند

۹۵/۰۵/۱۱ شماره 685 ۶۸۵
شماره 685 ۶۸۵
پیام ما شماره ۶۸۵ ۹۵/۰۵/۱۱