دولت از تعرض به سرمایه های ملی جلوگیری کند

۹۴/۰۸/۱۰ شماره 2213 ۲۲۱۳
شماره 2213 ۲۲۱۳
کرمان امروز شماره ۲۲۱۳ ۹۴/۰۸/۱۰