دولت از توسعه صادرات غیر نفتی حمایت میکند

۹۵/۰۸/۲۵ شماره 60 ۶۰
شماره 60 ۶۰
اقتصاد کرمان شماره ۶۰ ۹۵/۰۸/۲۵