دولت روحانی حاصل تلاش های هاشمی است

۹۴/۱۱/۱۹ شماره 562 ۵۶۲
شماره 562 ۵۶۲
پیام ما شماره ۵۶۲ ۹۴/۱۱/۱۹