دولت متصدی رویدادهای تجاری نشود

۹۵/۱۰/۰۷ شماره 63 ۶۳
شماره 63 ۶۳
اقتصاد کرمان شماره ۶۳ ۹۵/۱۰/۰۷