دولت یازدهم اقتصاد را احیا کرد، فاطمه هاشمی:افزایش اعتبار بین المللی دستاورد دولت یازدهم، دوره ریاست جمهوری عرضه آزمون و خطا نیست

۹۶/۰۲/۲۶ شماره 72 ۷۲
شماره 72 ۷۲
اقتصاد کرمان شماره ۷۲ ۹۶/۰۲/۲۶