دوماه سرنوشت ساز برای خودرو سازان

۹۷/۰۸/۱۴ شماره 1305 ۱۳۰۵

۱۳۰۵

۲۲
شماره 1305 ۱۳۰۵
پیام ما شماره ۱۳۰۵ ۹۷/۰۸/۱۴